Ogólna klauzula informacyjna (Klienci, Kontrahenci)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IC Solutions sp. z o.o. w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wołkowyskiej 19, 61-132 Poznań, NIP: 9721248717, Tel: +48 888 489 286, adres e-mail: biuro@icsolutions.pl .

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: iodo@icsolutions.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

3. Administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów i Kontrahentów:

   1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji wiążących Administratora umów – przez czas obowiązywania umowy;

   2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;

   3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych oraz w celu stosowania marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń/istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

   4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia stosownej zgody w celu przesyłania informacji handlowych i promowania usług własnych- do momentu wycofania wyrażonej zgody.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę danych osobowych zgodną z obowiązującymi przepisami.

5. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z przepisów RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Państwa zgodę przysługuje Państwu prawdo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.

9. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla zawarcia i realizacji umów.2.  

Klauzula informacyjna rekrutacyjna art. 13 RODO (pracownicy, współpracownicy)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IC Solutions sp. z o.o. w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wołkowyskiej 19, 61-132 Poznań, NIP: 9721248717, Tel: +48 888 489 286, adres e-mail: biuro@icsolutions.pl .

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: iodo@icsolutions.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

3. Administrator przetwarza dane osobowe:

   1) kandydatów do pracy:

     a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy: w szczególności art. 221 §1 p. 1-3 ustawy z 26 czerwca 1974 r.        Kodeks Pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 ze zm., dalej jako „Kp”) i właściwe akty wykonawcze – w celach związanych z zatrudnieniem – do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;

     b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wynikającym z art. 221 §1 p. 4-6 Kp – w celach związanych z zatrudnieniem, w szczególności w celu zawarcia umowy o pracę – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego;

     c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celach związanych z zatrudnieniem, w odniesieniu do danych zbieranych w zakresie szerszym niż wynikający z właściwych przepisów Kp oraz w odniesieniu do przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu upływu okresu objętego zgodą na przetwarzanie danych;

     d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń.

   2) kandydatów do podjęcia współpracy:

     a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celach związanych z nawiązaniem współpracy, w szczególności w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego;

     b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celach związanych z nawiązaniem współpracy, w odniesieniu do przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do momentu upływu okresu objętego zgodą na przetwarzanie danych;

     c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę danych osobowych zgodną z obowiązującymi przepisami.

5. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z przepisów RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Państwa zgodę przysługuje Państwu prawdo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.

9. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Klauzula informacyjna rekrutacyjna art. 14 RODO (pracownicy, współpracownicy)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IC Solutions sp. z o.o. w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wołkowyskiej 19, 61-132 Poznań, NIP: 9721248717, Tel: +48 888 489 286, adres e-mail: biuro@icsolutions.pl .

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: iodo@icsolutions.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

3. Administrator przetwarza dane osobowe:

   3) kandydatów do pracy:

     a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy: w szczególności art. 221 §1 p. 1-3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 ze zm., dalej jako „Kp”) i właściwe akty wykonawcze – w celach związanych z zatrudnieniem – do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;

     b ) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wynikającym z art. 221 §1 p. 4-6 Kp – w celach związanych z zatrudnieniem, w szczególności w celu zawarcia umowy o pracę – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego;

     c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celach związanych z zatrudnieniem, w odniesieniu do danych zbieranych w zakresie szerszym niż wynikający z właściwych przepisów Kp oraz w odniesieniu do przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu upływu okresu objętego zgodą na przetwarzanie danych;

     d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń.

   4) kandydatów do podjęcia współpracy:

     a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celach związanych z nawiązaniem współpracy, w szczególności w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego;

     b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celach związanych z nawiązaniem współpracy, w odniesieniu do przetwarzania danych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do momentu upływu okresu objętego zgodą na przetwarzanie danych;

     c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę danych osobowych zgodną z obowiązującymi przepisami.

5. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z przepisów RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Państwa zgodę przysługuje Państwu prawdo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

7. Państwa dane osobowe zostały przez Administratora pozyskane od [OZNACZENIE PODMIOTU ZBIERAJĄCEGO DANE W IMIENIU ADMINISTRATORA/ POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ BAZY DANYCH LUB REJESTRU Z KTÓREGO POZYSKANO DANE], który przekazał je Administratorowi w związku z [NP. ZAWARTĄ UMOWĄ, ŚWIADCZONĄ USŁUGĄ ETC.].

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.

10. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IC Solutions sp. z o.o. w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wołkowyskiej 19, 61-132 Poznań, NIP: 9721248717, Tel: +48 888 489 286, adres e-mail: biuro@icsolutions.pl .

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: iodo@icsolutions.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

3. Administrator przetwarza dane osobowe pracowników i osób, z którymi współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych:

   1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celach związanych z realizacją umów o pracę/umów cywilnoprawnych – do momentu rozwiązania umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej;

   2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami właściwych ustaw (m. in. Kodeks pracy, Kodeks cywilny, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i inne) – w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (obowiązki dokumentacyjne, archiwizacyjne, ubezpieczeniowe, podatkowe i inne) – do momentu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z obowiązującego prawa;

   3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę danych osobowych zgodną z obowiązującymi przepisami.

5. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z przepisów RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.

9. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3.